Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.

Κάθε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα ανήκει στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Valid law

All transactions made through the Mary Rose Online Shop are governed by applicable European and Greek law governing e-commerce issues (Directive 2000/31 / EC, PD 131/2003) and the relevant international conventions, as well as by The Law on Consumer Protection (Law 2251/1994) regulating issues related to distance sales.

Any dispute arising from or due to this Agreement falls under the jurisdiction of the Courts of Athens.