Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.

Κάθε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα ανήκει στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.