Γενικοί Όροι

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη τυπογραφικά, αριθμητικά κ.λπ. για τα οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρώντας παράλληλα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την διαφοροποίηση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Mary Rose δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, των παρεχόμενων πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος Mary Rose χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:

Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.

Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.
Η σύνδεσή σας με το e-shop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξολοκλήρου.

GENERAL TERMS

The content and information in the Mary Rose online store may contain typographical, numerical, etc. errors for which the Mary Rose online store is not responsible, while retaining the right to renew the terms and conditions, the content of the information, the products and their prices, as well as the services provided, without prior notice.

The Mary Rose online store has made every effort to accurately portray its products. However, because final screening depends on the user’s screen, it is possible to differentiate from the actual image of the product, and for this differentiation the Mary Rose Online Shop is not responsible. The Mary Rose online store does not guarantee in any way the integrity and completeness of the information provided and the absence of any errors. Therefore, visitors to the Mary Rose online store using their own services on their own initiative also assume the responsibility of cross checking the information provided.

Sending your order means that:

You have read and understood the terms and conditions and you unconditionally accept them.

It is your obligation to accurately issue your personal data.
You are the legal owner of the credit card you use for your transaction (in the case that it belongs to another, you have the consent of that for the transaction) and that the credit card is not in any way canceled or prohibited from using it.

The e-mail address you declare and use belongs to you, is accurate and active.
Your connection to the e-shop is at your own risk as to the possibility of causing any damage to your computer and its software (from any virus transmission) that occurs while logging in.